Farm Photo

Haga Gård, Sondre Land Kommune, Fluberg Parish